ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ECOURSES ACADEMY

 1. Αντικείμενο: Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως του χρήστη της ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Ecourses Academy και του τελικού χρήστη και διέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση.
  1. Για τις ανάγκες ερμηνείας και εφαρμογής του παρόντος οι παρακάτω όροι προσλαμβάνουν το εξής περιεχόμενο:
   1. Χρήστης: Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει αποδεχθεί την παρούσα και τους όρους πρόσβασης σε αυτήν έχοντας καταβάλλει τη συνδρομή του.
   2. Πλατφόρμα Ecourses Academy: Η ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρία Mathemagenesis IKE στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ecoursesacademy.com με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην πλατφόρμα φιλοξενείται εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο παραγωγής της Mathemagenesis, την επιμέλεια του περιεχομένου και παρουσίασης του οποίου έχει ο εκάστοτε διδάσκων.
   3. Συνδρομή: Το ποσό το οποίο καταβάλλει ο χρήστης ως χρηματικό αντίτιμο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας Ecourses Academy.
   4. Πρόσβαση: Η δυνατότητα επικοινωνίας και ηλεκτρονικής σύνδεσης του χρήστη με την ψηφιακή πλατφόρμα Ecourses Academy, προς παρακολούθηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού.
   5. Mathemagenesis: Η εταιρία Mathemagenesis ΙΚΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Στραΐτσα 2, Τ.Κ 57001, Α.Φ.Μ. 800479958, Δ.Ο.Υ. ‘Ζ Θεσσαλονίκης, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124732106000.
  2.  Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει αναγνώσει και αποδέχεται το παρόν και το περιεχόμενο του. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας Ecourses Academy στοιχειοθετεί τεκμήριο ανάγνωσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης.
 2. Υπηρεσίες της Mathemagenesis.
  1. Γενικά. Με το παρόν η Mathemagenesis αναλαμβάνει να παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγρονης τηλεκπαίδευσης Ecourses Academy. Οι υποχρεώσεις της Mathemagenesis εξαντλούνται στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: (α) διατήρηση της ψηφιακής πλατφόρμας εν λειτουργία, (β) παροχή της κατάλληλης υποδομής προς το χρήστη ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση του στις υπηρεσίες της πλατφόρμας Ecourses Academy, (γ) ανάρτηση στην πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού. Η Mathemagenesis δηλώνει ότι στο πλαίσιο των παρεχών υπηρεσιών θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού και τη διατήρηση της λειτουργίας της πλατφόρμας.
  2. Επιφυλάξεις: Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι αν και η Mathemagenesis, θα καταβάλλει κάθε εύλογα αναμενόμενη επιμέλεια συνετού συναλλασσόμενου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στην πλατφόρμα, εντούτοις κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή δεν θα είναι εφικτή είτε για λόγους διενέργειας εργασιών στην πλατφόρμα (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για λόγους αναγόμενους σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου κ.ο.κ.).
  3.  Ο χρήστης δηλώνει ότι
   1. έλαβε γνώση του ενημερωτικού, μη συνδρομητικού τμήματος της πλατφόρμας, και ιδίως των τμημάτων αυτού που αφορούν το είδος και αντικείμενο των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, τα διαθέσιμα γνωστικά αντικείμενο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας.
   2. Κατανοεί ότι η ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική μορφή παροχής υπηρεσιών ακαδημαϊκού περιεχομένου ή επαγγελματικών δεξιοτήτων και ότι η τελική αποτελεσματικότητα ή/και αποδοτικότητα της παρακολούθησης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού εξαρτώνται από την επιμέλεια και τις κλίσεις του χρήστη.
   3. Κατανοεί ότι η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης Ecourses Academy δεν εγγυάται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
   4. έλαβε γνώση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που απαιτεί η απρόσκοπτη χρήση της πλατφόρμας και ότι έχει στην κατοχή του τον αναγκαίο εξοπλισμό και λογισμικό για την πρόσβαση στην πλατφόρμα και
   5. αντιλαμβάνεται ότι οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο ενημερωτικό τμήμα της  ιστοσελίδας αποτελούν την ελάχιστη τεχνική υποδομή για τη χρήση της πλατφόρμας και ότι ως εκ τούτου η εμπειρία χρήστη είναι πιθανόν να ποικίλει αναλόγως του εξοπλισμού του Η/Υ που χρησιμοποιεί ο χρήστης για τη σύνδεση του στην πλατφόρμα. 
  4.   Η Mathemagenesis θα παρέχει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης ορισμένου κύκλου μαθημάτων ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η λήψη του πιστοποιητικού πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος και την ολοκλήρωση της και δεν παρέχει επαγγελματικά ή άλλα δικαιώματα.
 3. Συνδρομή.  
  1. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέχεται έναντι συνδρομής. Η συνδρομή στην πλατφόρμα είναι μηνιαία και τριμηνιαία. Η Mathemagenesis επιφυλάσσεται του δικαιώματος της και για την εισαγωγή και άλλων τύπων συνδρομών.
  2. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος 1 μήνας έχει διάρκεια 30 ημερών. 3 μήνες έχουν διάρκεια 90 ημερών. 1 έτος έχει διάρκεια 365 ημερών.
  3. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες προς το χρήστη στο πλαίσιο της συνδρομής που επιλέγει είναι διαθέσιμες από την ημέρα της εγγραφής του έως την συμπλήρωση της αντίστοιχης ημερομηνίας λήξεως (κατά περίπτωση 30ης, 90ης, 365ης ημέρας από την εγγραφή).
  4. Η συνδρομή καταβάλλεται προκαταβολικά στην αρχή της περιόδου την οποία αφορά η συνδρομή.
  5. Οι συνδρομές ανεξάρτητα από τη διάρκεια τους παρέχουν στο χρήστη το δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης στο σύνολο των μαθημάτων που έχει αγοράσει.
  6. Η συνδρομή είναι ατομική και αφορά αποκλειστικά τον εγγεγραμμένο χρήστη. Η Mathemagenesis επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να καθορίζει διαδικασίες ταυτοποίησης του εγγεγραμένου χρήστη με βάσει τα εκάστοτε διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα. Η συνδρομή δεν είναι δεκτική μεταβίβασης σε τρίτους είτε έναντι ανταλλάγματος, είτε δωρεάν. Η συνδρομή παρέχει στο χρήστη το δικαίωμα πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες και υλικό ανάλογα με το είδος της. Δεν παρέχει δικαίωμα μεταφόρτωσης (download), τροποποίησης, βιντεοσκόπησης, αλλοίωσης οπτικοακουστικού υλικού της πλατφόρμας στον Η/Υ του χρήστη, διανομής αυτού ή αντιγραφής του. Επιπλέον η συνδρομή δεν παρέχει δικαίωμα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού ή μεμονωμένων στοιχείων της πλατφόρμας (κείμενο, audio, video, γραφικές απεικονίσεις) και εν γένει οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας καλύπτεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Mathemagenesis.
  7. Η Mathemagenesis θα θέτει στη διάθεση των χρηστών εύλογες εναλλακτικές λύσεις για την καταβολή της συνδρομής. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστων τις ακόλουθες δυνατότητες: (α) πληρωμή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Viva Payments, (β) καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της Mathemagenesis.
  8.  H Mathemagenesis θα τιμολογεί τις υπηρεσίες κατά το χρόνο της εξόφλησης. Για τις συναλλαγές του χρήστη με τη Mathemagenesis θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές του ΚΦΑΣ το οποίο θα κοινοποιείται στην εκάστοτε υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  9. Η ασφάλεια των πληρωμών μέσω της μεθόδου που επιλέγει ο χρήστης καθορίζεται από την υπηρεσία πληρωμής που επιλέγει ο τελευταίος. 
 4. Πολιτική καλής χρήσης των υπηρεσιών.
  1. Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.
  2. Απαγορεύεται η χρήση μειωτικών ή υβριστικών εκφράσεων, η διασπορά κακόβουλου λογισμικού, η αντιγραφή περιεχομένου της πλατφόρμας και η διευκόλυνση τρίτων στην πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας χωρίς προηγούμενη εγγραφή τους. H Mathemagenesis επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει αναρτήσεις των συνδρομητών οι οποίες έχουν υβριστικό περιεχόμενο ή ενσωματώνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες εκτός της πλατφόρμας ή έχουν διαφημιστικό περιεχόμενο.
 5. Πολιτική διαχείρισης απορρήτου.
  1. Η Mathemagenesis για τις ανάγκες λειτουργίας της πλατφόρμας συλλέγει τα αναγκαία φορολογικά και προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως αυτά αποτυπώνονται στην οικεία φόρμα εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά δύναται να επεξεργάζεται η Mathemagenesis και μόνον αποκλειόμενης της παραχώρησης τους σε κάθε τρίτο και αποκλειστικά και μόνον για λόγους συμμόρφωσης σε φορολογικές της υποχρεώσεις ή για την βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  2. Η Mathemagenesis παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα και πληροφορίες που έχουν γνωστοποιήσει για τη χρήση της καθώς και διαγραφής, αλλαγής και συμπλήρωσης τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τη διαγραφή μιας πληροφορίας, η Mathemagenesis θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα.
  3. Η Mathemagenesis έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η πλατφόρμα της Mathemagenesis, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Tα cookies παρέχουν πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές του χρήστη και σε κάθε έξοδό του τελευταίου από την πλατφόρμα διαγράφονται αυτόματα. Η χρήση των cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η πλατφόρμα. Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την ανεπιφύλακτη συναίνεσή στη χρήση cookies. Η Mathemagenesis θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κάθε ανάλογη τεχνική δυνατότητα καταστήσει εφικτή μελλοντικά η τεχνολογία, υπό τον όρο της διαφύλαξης του απορρήτου των δεδομένων του χρήστη έναντι τρίτων.
  4. H Mathemagenesis θα τηρεί αρχείο με τις σειρές μαθημάτων που παρακολουθεί ο χρήστης, τις ημεροχρονολογίες πρόσβασης στην υπηρεσία και τη διάρκεια έκαστης πρόσβασης. Η Mathemagenesis θα θέτει στη διάθεση του χρήστη τα αντίστοιχα δεδομένα.
  5. Η Mathemagenesis θα λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ασφαλείας που επιβάλλουν οι κανόνες της συναλλακτικής σύνεσης και πρόνοιας για την πρόληψη της διαρροής προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Η Mathemagenesis δεν φέρει ευθύνη για διαρροή δεδομένων η οποία θα λάβει χώρα ως αποτέλεσμα κακόβουλων ενεργειών τρίτων ή ελαττωμάτων λογισμικού κατασκευής τρίτων ή εξοπλισμού που έχουν προμηθεύσει τρίτους.
  6. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστούς κανόνες εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τους ελέγξετε προτού κάνετε χρήση τους, καθώς οι κανόνες εμπιστευτικότητας της ιστοσελίδας μας δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει η Mathemagenesis ευθύνη  για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων ιστοσελίδων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.
 6. Λήξη της συνδρομής.
  1.  Η συνδρομή λήγει με την παρέλευση της διάρκειας της.
  2. Η Mathemagenesis επιφυλάσσεται το δικαιώματος άμεσης διακοπής της συνδρομής σε περίπτωση αντισυμβατικών ενεργειών εκ μέρους του χρήστη όπως αυτές προβλέπονται ανωτέρω.
 7. Λοιπά
  1. Η Mathemagenesis έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν προσαρμόζοντας το στις μεταβολές του περιεχομένου της πλατφόρμας και στις τεχνολογικές εξελίξεις.
  2. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι προϊόν της εργασίας του εκάστοτε διδάσκοντος. Η Mathemagenesis καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συνεργασίας ακαδημαϊκών και επαγγελματιών υψηλού κύρους, εντούτοις η τελική ευθύνη για το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του προγράμματος μαθημάτων εναπόκειται στο διδάσκοντα.
  3. Τόπος εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν είναι πάντοτε η Ελλάδα.
  4. Εφόσον ανακύψουν διαφορές από την εκτέλεση της παρούσης θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
  5.  Η χρήση της υπηρεσίας και η ανανέωση της συνδρομής συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.