Αυθαίρετη Δόμηση - Ν. 4495/2017 - Σεμινάριο

Αυθαίρετη Δόμηση - Ν. 4495/2017 - Σεμινάριο

Στο διαδικτυακό σεμινάριο περί αυθαίρετης δόμησης-ν.4495/2017 παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4495/2017 (μαζί με τις τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης και της πιο πρόσφατης από 01/10/2020, τις σχετικές αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις) , εξηγούνται οι μεταβολές που γίνονται στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ – ν.4067/2012), οι νέοι τύποι οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης η αναγκαιότητα και οι τρόποι έκδοσής τους.

Τέλος πραγματοποιείται εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναφορικά με το πώς σχετίζεται με τον ν.4495/2017.

Αναλύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.

Δεικνύεται η ηλεκτρονική διαδικασία (πληροφοριακό σύστημα Τ.Ε.Ε).

Την 1η ημέρα ορίζεται η έννοια της αυθαίρετης δόμησης, γίνεται αναφορά στην κείμενη νομοθεσία (νόμοι, κανονισμοί, λοιπές διατάξεις) και πραγματοποιείται εισαγωγή στον νέο νόμο περί «Ελέγχου και προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος» (ν.4495/2017).

Την 2η ημέρα αναλύεται σε βάθος ο ν.4495/2017 ως προς την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.

Την 3η ημέρα παρουσιάζεται το Πληροφοριακό Σύστημα του Τ.Ε.Ε και  γίνεται περαιτέρω ανάλυση του ν.4495/2017 σε κατευθύνσεις διαφορετικές από την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλο το υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει:

 • τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου,
 • τη σχετική νομοθεσία (ν.4495/2017, Κ.Υ.Α 27454/2631/2017, Κ.Υ.Α 19409/1507/2018, Ν.4546/2018),
 • οδηγίες ΤΟΥ Τ.Ε.Ε
 • χρήσιμα έγγραφα (αναθέσεων, υπεύθυνων δηλώσεων εμπλεκόμενων, συμφωνητικών του ν.3919/2011, τυποποιημένων κειμένων συμβολαιογραφικών πράξεων, κ.α),
 • παραδείγματα εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος του Τ.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Mathemagenesis στο 2310 466 851 ή στο e-mail: info@mathemagenesis.com.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Σπυρίδων Θύμης έχει Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πολυτεχνείου Πατρών. Από το 2004 εργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε αντικείμενα (Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών, Επιβλέψεις – αυτεπιστασίες οικοδομικών έργων, αυθαίρετες κατασκευές, ενεργειακές επιθεωρήσεις, πραγματογνωμοσύνες, κ.λ.π). Από το 1997 έως το 2004 έχει διατελέσει στέλεχος σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, του Σώματος Πραγματογνωμόνων του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

 • Σε Μηχανικούς που θέλουν να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με το Νόμο 4495/2017, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα των νομιμοποιήσεων, των τακτοποιήσεων και εξαιρέσεων από κατεδάφιση. Επίσης να κατανοήσουν και να δύνανται να ανταπεξέλθουν στις τροποποιήσεις που έχουν λάβει χώρα στον τρόπο και τους κανόνες έκδοσης οικοδομικών αδειών, όπως και στις διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισης των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κτιρίων.
 • Σε επαγγελματικούς κλάδους που συνεργάζονται με Μηχανικούς και επιθυμούν να είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο τομέα.
 • Σε ιδιώτες – ιδιοκτήτες που επιθυμούν να είναι ενήμεροι ή που αντιμετωπίζουν ζητήματα αυθαιρέτων.
 • Σε αποφοίτους – τελειόφοιτους ανωτάτων Πολυτεχνικών σχολών.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

1. Έχουν κατανοήσει το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης

2. Έχουν αποκτήσει γνώσεις των σχετικών νόμων / διατάξεων

3. Έχουν γνωρίσει όλους τους δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης – επίλυσης πιθανών περιπτώσεων

4. Έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα νομιμοποίησης – ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κτιρίων σε επαγγελματικό επίπεδο.

5. Έχουν καταλάβει και αποκτήσει την δυνατότητα εφαρμογής των νέων διατάξεων που αφορούν τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό σχετικά με τα είδη και τους τρόπους έκδοσης αδειών εκτέλεσης πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών.

6. Έχουν αντιληφθεί την εφαρμογή της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

Διάλεξη 1η: Τρίτη (2/11/2021):

Την πρώτη μέρα αναλύεται η αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα, παρουσιάζονται γενικές έννοιες, γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμοί, διατάξεις, τεχνικές οδηγίες).

Επίσης γίνεται εισαγωγή στον πρόσφατο νόμο 4495/2017 (περί ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων, κ.λ.π) και εξηγούνται:

 • Παλαιοί και νέοι τρόποι ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων,
 • Οι δυνατότητες ή μη ρύθμισης σε αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων,
 • Η έννοια και χρήση της Βεβαίωσης Μηχανικού, καθώς και η τροποποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των μηχανικών δικαιοπραξίες και εγγραπτέες πράξεις,
 • Οι ισχύουσες κυρώσεις και ποινές σε περίπτωση μη ρύθμισης ή ψευδούς ρύθμισης (αφορά ιδιοκτήτες, μηχανικούς και εμπλεκόμενους σε συμβολαιογραφικές πράξεις),

 

Διάλεξη 2η: Τετάρτη (3/11/2021)

Αρχικά γίνεται παρουσίαση και ερμηνεία των γενικών διατάξεων του ν.4495/2017 και συγκεκριμένα:

 • Δικαιώματα ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων,
 • Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων,
 • Διαδικασία ρύθμισης - ένταξης στις διατάξεις του ν.4495/2017,
 • Υπολογισμός ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων,
 • Προθεσμίες και τρόπος καταβολής του ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων,
 • Τι γίνεται με ήδη επιβληθέντα πρόστιμα ή επιβληθείσες ποινές για ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων,
 • Απαίτηση ελεγκτών δόμησης.

Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση και ερμηνεία και των ειδικών διατάξεων του ν.4495/2017, καθώς και των δημοσιευθέντων τροποποιητικών και ερμηνευτικών διατάξεων.

Αναλυτικά:

 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) εντός στάσιμων οικισμών,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) σε ακίνητα που εμπλέκεται το Ελληνικό Δημόσιο,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) σε οικισμούς του Ο.Ε.Κ (Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας),
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) σε παραδοσιακό οικισμό,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) σε διατηρητέο κτίριο,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) πλησίον γραμμών υψηλής τάσης,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) εντός τουριστικών και σταυλικών εγκαταστάσεων,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) στις παραμεθόριες περιοχές Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου,
 • Αυθαίρετες κατασκευές (ή και αλλαγές χρήσεων) σε κοινωφελή κτίρια.

 

Διάλεξη 3η: Πέμπτη (4/11/2021)

Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε,

Δίδονται εκτενή παραδείγματα εφαρμογής.

Τέλος:

 • Εξηγούνται οι αλλαγές που επιφέρει ο ν.4495/2017 στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ – ν.4067/2012),
 • Εξηγούνται οι αλλαγές που επέρχονται στις έννοιες και τον τρόπο έκδοσης των αδειών και εγκρίσεων δόμησης,
 • Εξηγείται η επαναφερόμενη έννοια της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ).
 • Εξηγείται η έννοια της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.
Book your seat
02
Νοε
120 €

Online

02 Νοέμβριος, 2021, Τρίτη
Start Time
14:11
Finish Time
17:11